ຂໍ້ມູນສະຖິຕິມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໃສ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ວ່ອງໄວ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ທັນກຳນົດເວລາ

ດັດຊະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້

 

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2017
ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP
8.12
%
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ
2,488
US$

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ 2016
ສະຖິຕິເສດຖະກິດ
ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP
8.04
%
ຂະແໜງກະສິກຳ
2.3
%
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ
8.6
%
ຂະແໜງບໍລິການ
11.6
%
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ
2,224
US$
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ
21.33
%
ອັດຕາເງິນເຝີ້
1.13
%

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ປີ 2016
 ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ
15,350
km2
ຈຳນວນເມືອງ
10
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
643
ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ
92
ບ້ານ
ຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງ
453
ບ້ານ
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
98
ບ້ານ
ມີໄຟຟ້າ
616
ບ້ານ
ບໍ່ມີໄຟຟ້າ
27
ບ້ານ
ມີຕະຫຼາດ
38
ບ້ານ
ບໍ່ມີຕະຫຼາດ
605
ບ້ານ
ມີສຸກສາລາ
76
ບ້ານ
ບໍ່ມີສຸກສາລາ
567
ບ້ານ
ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ
524
ບ້ານ
ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ
23
ບ້ານ
ບ້ານທຸກຍາກ
21
ບ້ານ
ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ
775
ຄົວເຮືອນ

ສະຖິຕິສຳຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2015
ພົນລະເມືອງລວມ
694,023
ຄົນ
ເພດຍິງ
348,807
ຄົນ
ເພດຊາຍ
345,216
ຄົນ
ເຜົ່າລາວ
587,812
ຄົນ
ຄົນຕ່າງດ້າວ
4,741
ຄົນ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນ
45
ຄົນ/km2